Продължете към съдържанието
Home » Условия за ползване / Terms of Use

Условия за ползване / Terms of Use

Обратно към началната страница / Return to homepage

Условия за използване на уебсайт http://razorwiresim.com

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между ДИСЪНТ ГЕЙМС ООД, по-долу за краткост „Търговец“, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт http://razorwiresim.com, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

ДИСЪНТ ГЕЙМС ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 202788156, със седалище и адрес на управление, гр. София, п.к. 1797, ж.к. Младост 1, бл. 92, вх. А, ап. 107 имейл адрес: hello@decentgames.com, телефон за връзка: 0899206223.

Моля прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Настоящият документ съдържа информация за дейността на ДИСЪНТ ГЕЙМС ООД и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от ДИСЪНТ ГЕЙМС ООД, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и  Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт – http://razorwiresim.com и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по смисъла на ЗЗП, действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга – всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга – договор, различен от договор за продажба, по силата на който Търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на ЗЗП и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга и доставка на предлаганите от Търговеца услуги.

1А. Предлаганата на Сайта услуга от Търговеца представлява: услуга, свързана с развлекателна дейност – достъп до участие в събитието The Fog LARP, организирано от Търговеца. Организацията на събитието включва посочване на място и дати на провеждане и предоставяне на интелектуално съдържание – дизайн на ролева игра, за ползване от Потребителя по време на събитието.

Поръчка

2. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите услуги.

2.1. Договорът за услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.

2.2. При невъзможност за извършване на дадена услуга Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.

2.3. След избиране на една или повече услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си с услуги за покупка.

2.4. При извършване на поръчка Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

3. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

3.1. Търговецът има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

 1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
 3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

Цени

4. Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

4.1. Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

5. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

6. Търговецът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

6.1. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.

Плащане

7. Когато Потребителят връща услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

8. Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:

 • с кредитна или дебитна карта

9. Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

10. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

Права и задължения на потребителите

Потребителят има задължението при използване на предлаганите от Търговеца услуги да:

 • спазва настоящите общи условия;
 • подпише  Декларация за съгласие с условията за участие в игра, както и да спазва посочените в нея условия и указанията на организаторите по време на играта. Декларацията се подписва при регистрацията за вход на събитието („чек ин“).
 • спазва законодателството на Република България.

Потребителят има правото да:

 • заяви участието си в съответната игра;
 • се откаже от използване на услугата като уведоми по имейл Търговеца в разумен срок.

Отказ от договора и замяна

11. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.

12. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките/услугите, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.

13. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

14. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път по имейл стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител – по електронна поща.

15. Когато във връзка с изпълнението по договора Търговецът е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, Търговецът има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

16. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:

 • предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Търговеца.
 • предоставяне на услуги за настаняване, които нямат за цел живеене, транспорт на стоки, отдаване на автомобили под наем, услуги за хранене или предоставяне на услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата или срок за изпълнение

17. Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена.

17.1. В случай че потребителят е направил плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.

Рекламации

18. Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

19. Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или Търговецът е предоставил търговска гаранция

19.1. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.

20. Рекламацията се подава устно на посочения от Търговеца телефон или писмено чрез посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. Търговецът представя на сайта  достъп до формуляр за рекламация.

21. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и имейл за контакт.

22. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

 1. касова бележка или фактура;
 2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

23. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

24. Търговецът поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номерът на рекламацията от регистъра и вида на услугата.

25. Когато Търговецът удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

Интелектуална собственост

26. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

27. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, той има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

28. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта.

29. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

30. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговеца има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

31. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие, да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството на Република България и/или общоприетите нравствени норми.

32. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.

33. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

34. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

35. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

36. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

37. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.

38. В случай, че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

Приложимо право

39. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Terms of Use of the website http://razorwiresim.com

These Terms of Use govern the relationship between DECENT GAMES Ltd., hereinafter referred to as „the Company“, and users of the web pages and services available on the website http://razorwiresim.com, hereinafter referred to as “Users”.

DECENT GAMES Ltd. is a company registered under the Commercial Law of the Republic of Bulgaria with  Unified Identification Code:  202788156, seat and address of management: Sofia, p.c. 1797, Mladost, bl. 92, entr. A, ap. 107, phone: +359899206223; e-mail: hello@decentgames.bg.

Please read the Terms of Use in their entirety before using the information and services offered on the Website (hereinafter referred to as the Services).

This document contains information about the Company’s activities and the general conditions for using the services provided by the Company, regulating the relationship between us and each of our Users.

Accepting these Terms of Use is a necessary and mandatory condition for concluding the contract between the User and the Company.

By confirming and accepting these Terms of Use the User declares and gives their explicit consent for their personal data to be processed under the conditions of the Bulgarian Law on Personal Data Protection.

Definitions

For the purposes of these Terms of Use, the following terms shall be understood as follows:

Website – http://razorwiresim.comand all its subpages.

User – any natural person who acquires goods or uses services that are not intended for commercial or professional activity, and any natural person who, as a party to a contract, as per the Bulgarian Law on Consumer Protection, acts outside its commercial or professional activity.

General Terms and Conditions – all Terms and Conditions, which include these Terms of Use, cookie policy, registration and delivery rules, voluntary dispute resolution, cancellation and replacement of goods forms and any other legally relevant information available on the Website.

Personal data – information about an individual that reveals their physical, psychological, mental, family, economic, cultural or social identity.

Service – any material or intellectual activity that is performed in an independent manner, is intended for another person and is not the main subject of transfer of possession of property.

Service contract – a contract, other than a contract of sale, under which the Company provides or undertakes to provide a service to the User, and the User pays or undertakes to pay the price for it.

Procedure for alternative dispute resolution – a procedure for out-of-court settlement of consumer disputes, meeting the requirements of the Bulgarian Law on Consumer Protection and carried out by a body for alternative dispute resolution.

Services provided

1. The Website provides the Users with the opportunity to conclude contracts for service and delivery of the services offered by the Company.

1A. The service offered on the Website by the Company is: a service related to entertainment – access to participation in the event “The Fog LARP”, organized by the Company. The organization of the event includes indicating the place and dates of the event and providing intellectual content – a role-playing game design, for use by the User during the event.

Order

2. The Users use the Website interface to enter into contract with the Company for the offered services.

2.1. The service contract is considered concluded from the moment of confirmation of the order by the Company.

2.2. In case of impossibility to perform a service, the Company reserves the right to cancel the order.

2.3. After selecting one or more services offered on the Company’s website, the User must add them to their list of purchased services.

2.4. After placing an order, the User receives an e-mail confirmation that their order has been accepted.

3. The Company has the right to refuse to enter into a contract with an incorrect User.

3.1. The Company has the right to treat the User as incorrect in cases where:

1. there is non-compliance by the User with the Terms of Use;

2. an incorrect, arrogant or rude attitude towards the representatives of the Company has been established;

3. systematic abuses by the User against the Company have been established.

Pricing

4. The prices of the offered services are those indicated on the Website at the time of placing an order, except in cases of obvious error.

4.1. The prices of the services include VAT where applicable.

5. The Company reserves the right to change at any time and without notice the prices of services offered on the Website. Such changes will not affect orders already placed.

6. The Company may provide discounts for the services offered on the website, according to the Bulgarian legislation and rules determined by the Company. The rules applicable to such discounts are available at the place where the discount is displayed. Discounts can be provided in various forms (e.g. promotions, loyalty discounts provided individually, randomly or as a result of participation in a competition or customer survey).

6.1. Different types of discounts cannot be combined when ordering and purchasing the same service.

Payment

7. The user can pay the price of the ordered services using one of the options listed on the website. Payment is possible on the Website by the following methods:

• by credit or debit card.

8. If the User chooses a payment method involving a third-party payment service provider, the User may be bound by the terms and conditions and/or fees of such third party.

9. The Company shall not be liable if a payment method involving a third-party payment service provider is not available or otherwise does not function for reasons that cannot be attributed to the Company’s fault.

10. When the User returns a service for any reason with the right to a refund, the price subject to refund is reduced by the value of the received discount applied and only the amount actually paid is refundable.

Users’ rights and obligations

When using the services offered by the Company the User has the following obligations:

– to comply with these Terms of Use;

– to sign a Declaration of Consent with the Rules for Participation in the Game and comply with those rules, as well as with the instructions of the organizers during the game. The declaration is signed upon registration for entry of the event (check in);

– to comply with the legislation of the Republic of Bulgaria.

The Users have the following rights:

 • register for participation in the respective game;
 • cancel their participation, respectively use of the service provided by the Company, by notifying the Company within a reasonable time by using email.


Contract cancellation and substitution

11. The User has the right to cancel the contract without stating a reason, and without paying compensation or penalty within 14 days from the date of concluding the contract.

12. In order to exercise their right under this clause, the User must unambiguously notify the Company of their decision to cancel the contract, individualizing the goods/services they wish to return, by providing all details of the order and delivery, including but not limited to: content and value of the order, data of the person who placed the order, etc.

13. The Company publishes on the Website a form for exercising the right of contract cancellation.

14. To exercise the right of cancellation, the Company provides the User with the option to fill in and send electronically by e-mail the standard cancellation form or other unambiguous statement. In these cases, the Company immediately sends the User a confirmation of receipt of their cancellation by e-mail.

15. When the Company has incurred costs in connection with the contract execution and the User cancels the contract, the Company has the right to withhold the relevant amount for the incurred costs or to demand the payment thereof.

16. The User has no right to cancel the contract in the following cases:

 • The subject of the contract is providing services where the service has been fully provided and its provision has begun upon the explicit consent of the User and confirmation by them that they are aware that they will lose their right of cancellation after the contract has been completely fulfilled by the Company.
 •  The subject of the contract is one of the following: the provision of accommodation services other than living accommodation; transport of goods; car rental; catering services; or leisure services, in cases when the contract provides for a specific date or time limit for providing the correspondent services. 

17. The Company refunds to the User the price paid by them.

17.1. In case the User has made a payment under the contract with a bank card and has exercised his right to cancellation, the refund is made by ordering within 7 working days a reverse operation on the card with which the payment was made.

Complaints

18. The user has the right to complain about any non-compliance of the service with the agreement/order.

19. The User has the right to complain about the service, regardless of whether the manufacturer or the Company has provided a commercial guarantee.

19.1. The complaint can be filed up to 14 days from the discovery of the non-compliance of the service with the agreement.

20. The complaint can be filed orally by phone on the number indicated by the Company or in writing via the specified email, by post or physically submitted to the office at the specified address. A Complaint form is available on the Website.

21. When filing a complaint, the User indicates the subject of the complaint, their preferred way to satisfy the complaint, the claimed amount, and address, telephone and contact email.

22. When filing a complaint, the User must also attach the documents on which the claim is based, namely:

 1. receipt or invoice;
 2. а protocol of findings or other acts/documents, establishing the non-conformity of the goods or the service with the agreed;
 3. other documents establishing the grounds and amount of the claim.

23. Filing a complaint is not an obstacle to filing a law suit.

24. The Company maintains a register of complaints. A document is sent to the User by e-mail specified, where the number of the complaint from the register and the type of service are indicated.

25. When the claim has been satisfied by the Company, it later shall issue an act to that effect, which is drawn up in two copies, and shall obligatorily provide one copy to the User.

Intellectual Property

26. The intellectual property rights over all materials and resources located on the Website (including the available databases) are subject to protection under the Law on Copyright and Related Rights, belong to the Company or to the designated person who has transferred the right to use the Company, and may not be used in violation of applicable law.

27. When copying or reproducing information beyond the permissible, as well as any other violation of intellectual property rights over the resources of the Company, it has the right to claim compensation for direct and indirect damages in full.

28. Except as expressly agreed, the User may not reproduce, modify, delete, publish, distribute and otherwise disclose the information resources published on the Website.

29. The Company commits to take due care to provide the User with normal access to the services provided.

30. The Company reserves the right to suspend access to the services provided. The Company has the right, but not the obligation, at its discretion to delete information resources and materials published on its website.

Termination and cancellation of the contract

31. The Company has the right at their discretion, without giving notice to terminate the contract unilaterally, if they find that the services provided are used in violation of these Terms of Use, the legislation of the Republic of Bulgaria and generally accepted moral norms.

32. In addition to the cases provided for in these Terms of Use, the contract between the parties is terminated upon termination of the Company’s activity or termination of the maintenance of their website.

33. In addition to the above cases, either party may terminate this contract by giving one week’s notice to the other party in the event of non-fulfillment of the obligations under the contract.

34. The written form of the contract is considered complied with by sending an e-mail, pressing an electronic button on a page with content that is filled in or selected by the User or checking a check box on the website, etc., insofar as the statement is technically recorded in a way that allows it to be reproduced.

Saving Clause

35. The Parties declare that in the event that any of the clauses of these Terms of Use prove to be invalid, this will not invalidate the entire contract or other parts thereof. The invalid clause will be replaced by the mandatory norms of the law or the established practice.

Modification of the Terms of Use

36. The Company undertakes to notify the Users of any change in these Terms of Use within 7 days of the occurrence of the above at the e-mail address specified by the User.

37. In case the User does not agree with the modifications in the Terms of Use they have the right to cancel the contract without stating a reason and without paying compensation or penalty. In order to exercise this right, the User must notify the Company within one month of receiving the notice under the previous article.

38. In case the User does not exercise their right to cancel the contract in accordance with the procedure set forth in these Terms of Use, it is considered that the modifications have been accepted by the User without objections.

Applicable law

39. The provisions of the current legislation of the Republic of Bulgaria shall apply to all issues not settled by these Terms of Use.